User Menu Search
Close

Główne założenia

Kibice RazemProjekt KIBICE RAZEM zakłada stworzenie lokalnych ośrodków - miejsc spotkań kibiców - kierowanych przez dwie zatrudnione w tym celu osoby. Głównym zadaniem obu pracowników będzie nawiązanie kontaktu z aktywnymi członkami sceny kibiców, poznanie ich poglądów, problemów i aspiracji. Ośrodki nie będą mieć na celu zastępowania czy wyręczania kibiców w ich dotychczasowej działalności, lecz jedynie pomoc w koordynacji działań i realizacji kreatywnych pomysłów. Pracownicy projektu będą przy tym zabiegać o stworzenie atmosfery wolnej dyskusji i wzajemnego szacunku oraz starać się ograniczyć symboliczne znaczenie kultury przemocy wśród kibiców. Ośrodek stwarzać będzie szansę na aktywne zaangażowanie się w sprawy organizacyjne, poznanie swych rówieśników, nawiązanie nowych przyjaźni - również dla młodych osób, które dopiero wkraczają na ścieżkę kibicowania.

Kibice RazemLokal projektu KIBICE RAZEM, urządzany i prowadzony przy współudziale kibiców, służyć będzie przeprowadzaniu dyskusji, przygotowywaniu opraw stadionowych, planowaniu wyjazdów, projektowaniu gadżetów, organizowaniu spotkań z piłkarzami i innym integrującym środowisko działaniom. Ostateczny kształt podejmowanych inicjatyw i sposób ich realizacji będzie przedmiotem decyzji zaangażowanych w projekt pracowników. Do ich zadań należeć też będzie utrzymywanie kontaktów z takimi instytucjami, jak klub, władze miejskie, szkoły, lokalne media czy organizacje pozarządowe.

 


Kibice RazemPodsumowując: lokalne ośrodki projektu realizować będą pomysły i inicjatywy wychodzące ze środowiska samych kibiców, korzystając przy tym z jego kreatywności i zasobów. Ośrodki pełnić będą przy tym rolę filtra i katalizatora. Będą one „filtrem” w tym sensie, że nie będą udzielać wsparcia inicjatywom gloryfikującym przemoc, promującym rasizm, nienawiść i pogardę dla innych grup kibicowskich. W pozostałych przypadkach ośrodki będą „katalizatorem” – instytucją promującą pomysły kibicowskie i dbającą o właściwe relacje między nimi a innymi instytucjami życia publicznego.

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2019 Kibice Razem
Back To Top